آدرس:
تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع سهروردی، پلاک 84 واحد دوم
info@karagroup.net
021-88603930 / 021-88603931
تلفن:
113/112 00 021-266
موبایل:
975 33 0919-99